Vil du bestille fiber?

Nordvest Fiber vil levere fiber og TV- tjenester fra Altibox i store deler av Møre og Romsdal.  Besøk oss på nordvestfiber.no og sjekk om du også kan få fiber. 

Vil du bestille bredbånd (ADSL/VDSL)?

Nordvest Fiber tar ikke lenger imot bestillinger for bredbånd via kobberkabler.  Telefon-/kobbernettet avvikles helt, etter over 100 år i drift. Kobbernettet er utdatert og tilfredsstiller ikke lenger dagens behov. 


Avtalevilkår 1.4.2015

Dette dokumentet inneholder vilkår gjeldende fra 1.4.2015. Ønsker du å se de gamle vilkårene som var gjeldende før denne datoen, finner du denne her.

Vilkårene er oppdatert med nytt bedriftsnavn pr. 27.01.2021. StayOn AS er erstattet med Nordvest Fiber AS

 

1. Generelt

1.1 Anvendelsesområde

Disse betingelsene gjelder mellom Nordvest Fiber AS ("Nordvest Fiber") og den som er registrert som kunde ("Kunden") for levering av et eller flere av Nordvest Fibers tjenesteprodukter og for leie av utstyr for tilgang til Nordvest Fibers nett og overføring av avtalte Tjenester ("Tjenester").

1.2 Kontraktsgjenstand

Gjenstand for nærværende avtalebetingelser er bredbåndsabonnement og tilleggstjenester levert av Nordvest Fiber eller Nordvest Fibers samarbeidspartnere, samt utstyr utlånt fra Nordvest Fiber for tilgang til Nordvest Fibers nett og overføring av avtalte Tjenester.

1.3. Avtaleinngåelse

Ved avtaleinngåelse vil Kunden få oversendt en ordrebekreftelse med henvisning til Nordvest Fiber sine vilkår. Nærværende betingelser betraktes som akseptert ved bestilling av Tjenester via web, skriftlig eller muntlig, når Nordvest Fiber har bekreftet bestillingen. Dersom Kunden tar Tjenesten i bruk uten at uttrykkelig avtale er inngått anses Kunden å ha akseptert nærværende betingelser. Kunden aksepterer ved sin bestilling at leveranse kan starte umiddelbart etter Nordvest Fiber har bekreftet bestillingen. For tjenesten Domene, krever Nordvest Fiber som Registrar, skriftlig egenerklæring fra Kunden.

1.4 Avtaletid

Denne avtalen løper så lenge det leide utstyr er hos Kunden, eller inntil den sies opp i henhold til punkt 7 nedenfor. Ved bestilling av tjenester med bindingstid, binder Kunden seg til Nordvest Fiber som leverandør for det oppgitte antall måneder.

1.5 Kredittvurdering

Nordvest Fiber kan foreta kredittvurdering av alle nye abonnenter. Dersom Nordvest Fiber etter dette finner å ikke ville inngå avtale om levering av Tjenester kan dette avslås uten ytterligere begrunnelse overfor Kunden.

2. Angrerett

I samsvar med lov om Opplysningsplikt og angrerett har Kunden rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi Nordvest Fiber melding om dette innen 14 dager etter at Kunden har mottatt angrerettskjema. Ved bruk av angrerett er Kunden ansvarlig for å tilbakelevere alt utstyr mottatt fra Nordvest Fiber i forbindelse med den aktuelle avtalen. Utstyret skal tilbakeleveres innen rimelig tid. Ved avtaler som er inngått gjennom telefonsamtale etter u-anmodet oppringning fra Nordvest Fiber, bæres returkostnader av Nordvest Fiber. Ved annet fjernsalg enn telefonsalg bæres returkostnadene av Kunden. Begge parter skal tilbakeføre de deler som er oppfylt etter avtalen, så langt det er mulig. Dersom Tjenesten påbegynnes før utløpet av angrefristen, skal Kunden ved bruk av angreretten betale for den delen av tjenesten som er utført/levert, samt for medgåtte kostnader. Dette gjelder imidlertid ikke tilfeller hvor avtale om kjøp av Tjenesten er inngått etter u-anmodet telefonoppringning fra Nordvest Fiber. Angreretten kommer ikke til anvendelse dersom Nordvest Fiber oppsøker Kunden etter dennes uttrykkelige anmodning og kjøpet gjelder en vare eller tjeneste som omfattes av Kundens henvendelse, eller en vare eller tjeneste som er direkte forbundet med denne. I slike tilfeller må Kunden si opp avtalen på vanlig måte, som foreskrevet i pkt. 7.1. Etter angrefristens utløp påløper et annullerings- eller bruddgebyr ihht gjeldende prisliste.

3. Kontraktsgjenstand

3.1 Tjenestens innhold

Kunden gis tilgang til tjenesten slik den er definert på web og i produktark for vedkommende tjenesteområde, samt leie av nødvendig utstyr for tilgang til Nordvest Fibers nett. Nærmere produktbeskrivelse finnes på www.stayon.no. Tjenesten leveres via kablet ethernet. Vi kan ikke gi garantier for kvalitet og tilgjengelighet ved bruk av trådløse nett da lokale forhold og kunden sitt utstyr kan påvirke dette. Nordvest Fiber kan fritt endre produktets omfang og tekniske spesifikasjoner for Tjenesten, men skal underrette Kunden om dette på forhånd. Nordvest Fiber gjennomfører rutinemessige kvalitets- og sikkerhetskontroller i alle databaser knyttet til de produkter og tjenester vi leverer. Som et resultat av slike kontroller vil, e-postadresser som ikke har vært aksessert eller satt til "videresend" siste kalenderår, automatisk bli slettet.

3.2 Leveringstid

Det leide utstyret gjøres tilgjengelig for Kunden hos Nordvest Fiber innen rimelig tid etter avtaleinngåelsen. Kunden henter og installerer utstyret selv, hvis ikke annet er avtalt. Dersom det etter at avtale er inngått, skulle vises seg at Nordvest Fiber likevel ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser kan levere Tjenesten eller ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser kan levere Tjenesten til angitt eller rimelig tid, er Nordvest Fiber ikke ansvarlig for tap som Kunden lider som følge av slik forsinket eller utelatt levering.

3.3 Installasjon

Utstyret installeres av Kunden selv, hvis ikke annet er avtalt. Bestiller Kunden montør fra Nordvest Fiber er monteringens utstrekning og innhold som beskrevet ved bestilling. Kunden besørger og bekoster selv nødvendig fremføring av elektrisk strøm. Kunden er selv ansvarlig for tele- og datautstyr som i tillegg til utstyr leiet fra Nordvest Fiber er nødvendig for å benytte tjenesten, herunder oppkobling og konfigurasjon av eget lokalt utstyr og eget aksessutstyr, som blant annen interne maskiner. Annet tele- og datautstyr som tilknyttes Nordvest Fibers utstyr, skal tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av telemyndighetene. Kunden er ansvarlig for at teleutstyr som han eller noen han svarer for koblet til Nordvest Fibers utstyr er godkjent og ikke medfører forstyrrelse i Nordvest Fibers nett. Kunden må ikke gjøre inngrep i Nordvest Fibers utstyr eller nett. Kunden skal forsikre seg om at enhver som utfører arbeid på utstyr som benyttes for tjenesten, har nødvendig autorisasjon og er godkjent av Nordvest Fiber. I forbindelse med tilknytningen til Nordvest Fibers nett og installasjon av utstyr har Nordvest Fiber fri rett til nødvendige installasjoner og linjeføring på, i og gjennom Kundens eiendom. Det ytes ingen kompensasjon til Kunden for eventuelle ulemper som følge av dette. Kunden må gi Nordvest Fiber tilgang til sine lokaler i det omfang det er rimelig for at Nordvest Fiber skal kunne oppfylle sin leveringsforpliktelse. Dersom det er avtalt at Nordvest Fiber skal installere utstyr, og slik installasjon ikke kan gjennomføres grunnet forhold på Kundens side, eller montør ved oppkobling av linjeføring ikke oppnår kontakt med Kunden på oppgitt kontaktnummer, faktureres dette ihht. gjeldene prisliste.

4. Priser

4.1 Etablering og abonnementsavgift

Kunder som ikke har avtalt bindingstid betaler etableringsavgift samt månedlig abonnementsavgift i henhold til Nordvest Fibers til enhver tid gjeldende prisliste. Kunder som har avtalt bindingstid betaler den avtalte etableringspris og månedspris i den avtalte periode. Innenfor den avtalte bindingstiden kan Kunden likevel få justert pris dersom leverandør åpner for det, og det inngås avtale om ny bindingstid. Prisendringer varsles med en måneds varsel. Faktura med opplysninger om ny pris for Tjenesten gjelder som skriftlig underretning om prisendringen. Kundens bruk av Tjenesten etter at prisendringen er trådt i kraft anses som aksept av ny pris.

4.2. Fakturering

Etableringsavgift faktureres sammen med første faktura for abonnementsavgift. Kunder faktureres forskuddsvis pr kvartal/ år for faste avgifter, og etterskuddsvis for tjenester med forbruksmåling. Abonnementsavgift faktureres fra den dato tjenesten er gjort tilgjengelig for Kunden. Kunden plikter å kontrollere at faktura er i henhold til kontrakt, og eventuelle innsigelser rettes til Nordvest Fiber straks, og senest innen fakturaens forfallsdato. Betaling skal skje senest ved forfall som angitt på faktura. Ved forsinket betaling svares forsinkelsesrenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling.

5. Kundens rettigheter og plikter

5.1 Kundens betalingsplikt

Den som er registrert som Kunde hos Nordvest Fiber er ansvarlig for betaling for Tjenesten. Ansvaret omfatter også andres bruk av Tjenesten, herunder uvedkommendes eventuelle bruk. Er bruker av Tjenesten under 18 år er nærmeste pårørende å betrakte som Kunde.

5.2 Kundens bruk av Tjenestene

Kunden kan gi andre i sin husstand tilgang til sitt abonnement. Kunden er ansvarlig for all bruk av tjenester knyttet til eget abonnement og plikter og sørge for at uvedkommende verken elektronisk eller fysisk nytter Kundens abonnement til uberettiget bruk av tjenester levert av Nordvest Fiber. Tjenesten kan ikke videreselges.

5.3 Bruk av Nordvest Fibers utstyr

Kunden skal behandle Nordvest Fibers utstyr i samsvar med bruksanvisningen, og/eller i henhold til Nordvest Fibers anvisninger. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i utstyret, slik som for eksempel omprogrammering eller endringer i konfigurasjonen. Kunden skal ikke erstatte Nordvest Fibers utstyr med eget utstyr, med mindre dette er skriftlig avtalt og godkjent av Nordvest Fiber. Nordvest Fiber er ikke ansvarlig for problemer med bruk av Tjenesten eller annet, dersom abonnentenheten fraviker fra standard konfigurasjon eller som følge av at det er utført ulovlig inngrep i Nordvest Fibers utstyr. Utstyret skal kun benyttes på den adresse som er angitt i avtalen. Utstyret skal ikke fjernes fra denne adresse uten skriftlig samtykke fra Nordvest Fiber, med mindre dette gjøres for å returnere utstyret til Nordvest Fiber. Kunden plikter å holde utstyret forsikret til dets fulle verdi, og i henhold til vanlig kombinert innboforsikring. Merking på utstyret som viser at dette er Nordvest Fibers eiendom, må ikke fjernes. Utstyret kan ikke selges, leies ut, lånes eller på annen måte overdras. Det kan heller ikke pantsettes. Kunden har ikke adgang til å benytte tjenesten til kommersielle formål. Kunden kan ikke videreselge eller leie ut tjenesten. Kunden er ansvarlig for tap og skader på utstyret så lenge dette er i hans besittelse, og skal uten opphold varsle Nordvest Fiber dersom tap eller skade skjer. Dersom Nordvest Fiber finner det nødvendig å bytte ut utstyret ifm oppgradering el, skal Kunden selv bringe det gamle og hente det nye utstyret hos Nordvest Fiber, med mindre Nordvest Fiber påtar seg å utføre dette. Ved avtalens opphør, uansett årsak, skal utstyret straks leveres til Nordvest Fiber. Kunden betaler abonnementsavgift inntil utstyret er tilbakelevert til Nordvest Fiber. Dersom utstyret ikke tilbakeleveres i henhold til nærværende avtale, er Nordvest Fiber berettiget til å kreve full erstatning for utstyret.

5.4 Tilleggstjenester

Kunden kan når som helst velge andre tilleggstjenester innen vedkommende tjenesteområde eller innenfor nye tjenesteområder. Dersom tilleggstjenesten gjelder en høyere prisklasse, betales et mellomlegg lik differansen mellom pris for eksisterende og ny Tjeneste, pluss eventuelle gebyrer i henhold til gjeldende prislister.

5.5 Endringer fra Kundens side

5.5.1 Varsel

Endringer som har betydning for abonnementsavtalen skal meldes til Nordvest Fiber senest seks uker før endringen trer i kraft.

5.5.2 Flytting

Kunden skal omgående melde fra om adresseforandring som følge av flytting. For å sikre at utstyret kan leveres på nytt sted uten at nedetid forekommer, må flytting meldes senest seks uker før det finner sted.

5.6 Datasnoking og spredning av skadelig informasjon

Kunden må i sin bruk av Tjenesten ikke forsere elektroniske sperrer, låser eller koder eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester eller systemer, som ikke er ment for Kunden. Kunden må heller ikke benytte, utnytte eller spre informasjon som han har skaffet seg uberettiget tilgang til. Det er ikke tillatt å spre datavirus eller andre skadelige programmer, benytte Tjenestene til e-post bombing (SPAM), reklame e-post eller annen form for e-post der man sender til flere brukere man ikke kjenner eller liknende. Det er heller ikke tillatt å oppgi falskt navn og/eller adresse.

5.7 Regler, skikk og bruk

Videre plikter Kunden å bruke sunn fornuft og alminnelig høflighet i sin bruk av Tjenestene. For øvrig skal Kunden selvsagt benytte Tjenesten i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende lovverk.

5.8. Overdragelse

Kunden kan ikke overdra leiet utstyr til andre med mindre Nordvest Fiber skriftlig har bekreftet at slik overdragelse kan skje. I så fall kan endringsavgift belastes den nye Kunden.

6. Nordvest Fiber rettigheter og plikter

6.1 Tilgjengelighet og kontroll

Tilgjengelighet for Tjenester, åpningstider for henvendelser vedrørende feil samt feilrettingstider fremgår av særskilt produktinformasjon tilgjengelig på www.stayon.no. For bedriftskunder henvises det også til SLA. (Service Level Agreement).

6.2 Overdragelse

Nordvest Fiber kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i avtaleforholdet, ved overdragelse av virksomhet, og eller ved overdragelse til annen leverandør.

6.3 Behandling av personopplysninger

Ved bestilling av abonnement vil de opplysninger som Kunden oppgir bli lagret i Nordvest Fibers kundebase. Opplysningene vil sammen med innehentet kredittvurdering av Kunden (jf vilkårene punkt 1.4) bli lagret til bruk ved levering av Tjenesten, varsling og fakturering. Opplysningene vil ikke bli brukt til markedsføring eller utlevert til andre med mindre Nordvest Fiber er rettslig forpliktet til dette. Kunden har på forespørsel rett til innsyn, og kan kreve uriktig eller ufullstendige opplysninger rettet. Med unntak fra slik rett til innsyn følger av personopplysningsloven § 23. Nordvest Fiber og de ansatte hos Nordvest Fiber plikter å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av Tjenesten. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke eller gis til domstolene eller andre offentlige myndigheter når Nordvest Fiber er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon. Nordvest Fiber kan benytte kundeopplysninger til promotering av egne produkter, så lenge Kunden ikke har reservert seg mot dette.

7. Spesielle vilkår for tilleggstjenester levert av Nordvest Fiber eller Nordvest Fiber’s underleverandører

7.1 StayOn Virtual Private Server. (VPS)

Tjenesten gir Kunden tilgang til en Virtual Private Server-instans, som er en andel av en fysisk server, funksjonelt svært lik en fysisk maskin. I tillegg til utleie av instansen, leverer  Nordvest Fiber AS strøm og tilgang til Internett, samt installasjon av operativsystem. Kunden er selv ansvarlig for å konfigurere instansen, og installerer selv den programvaren Kunden ønsker. Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på instansen. Alt innhold som legges inn på instansen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap  og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Inkludert i VPS tjenesten tas det "snapshots" av server etter følgende tidsplan: Daglig, ukentlig og månedlig. Med "snapshots" menes et øyeblikksbilde av alt som ligger på serveren og må ikke forveksles med en tradisjonell backup løsning. Det er kun hele "snapshots" som kan kopieres tilbake og derved ingen restore på filnivå. Derfor er det kundens ansvar å ha en egen backupløsning for forsvarlig sikkerhetskopiering av data, som for eksempel "StayOn Backup" eller backup løsninger fra annen leverandør etter kundens ønske.

Kunden er selv ansvarlig for sikkerheten på instansen. Kapasiteten på en VPS kan i utgangspunktet økes etter behov, men er begrenset av den tilgjengelige fysiske kapasiteten. I de tilfeller den fysiske kapasiteten begrenser ressurstilgangen, forbeholder Nordvest Fiber AS seg retten til å flytte en VPS til en annen fysisk maskin. Kunden er innforstått med, og aksepterer, at dette kan medføre nedetid. Nordvest Fiber AS kan ikke holdes ansvarlig for nedetid på kundens utstyr forårsaket av maskinvarefeil på den fysiske serveren og/eller feil på virtualiserings-programvaren, men er forpliktet til å iverksette feilretting så snart som overhodet mulig. Nordvest Fiber AS kan videre ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av feil på programvare som kjører i Kundens instans, og vil ikke under noen omstendigheter iverksette feilretting på eget initiativ, men kan på kundens oppfordring være behjelpelig med å utføre feilretting så langt det er mulig. I de tilfeller feil skyldes problemer med programvare som kjører i Kundens instans, faktureres feilretting etter gjeldende timepriser.

7.2 StayOn Online backup

Data, altså kundens backup krypteres lokalt hos kunden før de overføres vår hoved lokasjon for sikker lagring. Vi presiserer at alle data til enhver tid er kundens eiendom. Kunden kan hente tilbake sine data fra backup systemet via det installerte backup programmet, eller ved å bruke webgrensesnittet til tjenesten. Det er også mulig å få levert krypterte backupdata på disk til kunde mot et ekstra vederlag. Kundens data er i utgangspunktet tilgjengelig 24 timer i døgnet, men Nordvest Fiber forbeholder seg
retten til å ta ned backup systemet for nødvendig vedlikehold og oppgraderinger. Planlagt vedlikehold vil bli varslet. For leveranse av backupdata på disk skjer dette etter nærmere avtale mellom kunden og Nordvest Fiber i hvert enkelt tilfelle. Kunden frasier seg enhver anledning til å kreve erstatning fra leverandøren, (utover det som er beskrevet i generell avtale om tjenestekvalitet (SLA)), som skyldes følgefeil eller mangler ved produktet, eller forhold som ligger utenfor Nordvest Fiber sin kontroll.

Kunden er selv ansvarlig for at backup blir kjørt. Kunden vil motta e-post til en adresse kunden selv definerer om status på backupjobben hver gang denne har kjørt/skulle ha kjørt. Kunden er selv ansvarlig for at riktig data blir tatt backup av. Kunden er selv ansvarlig for både passord og krypteringsnøkkel. Kunden er selv ansvarlig for at filer som lastes opp ikke er korrupte.

Ved opphør av avtalen mellom kunden og Nordvest Fiber vil alle data bli slettet. Det samme gjelder hvis Nordvest Fiber i fremtiden skulle permanent avslutte tjenesten ovenfor sine brukere.

7.3 StayOn Webhotell

Tjenesten gir tilgang til et område på en av Nordvest Fiber AS sine webservere. Nordvest Fiber AS tildeler brukernavn og passord som Kunden benytter for å få tilgang til området, hvor Kunden kan lagre informasjon for publisering på Internett. Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Nordvest Fiber AS forestår, eller en  tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient. Kunden er  selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget område. Alt innhold som legges ut på området er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. Tjenesten inkluderer backup. Dersom Kundens plassbruk belaster utover den avtalte lagringsmengden, vil Nordvest Fiber AS informere Kunden om dette, og oppfordre Kunden om enten å slette data eller oppgradere tjenesten. Dersom Kunden innen 1 uke ikke sletter data vil tjenesten automatisk bli oppgradert til neste nivå, og Kunden fakturert deretter.

8. Oppsigelse

Ved oppsigelse er Kunden ansvarlig for å tilbakelevere alt utlånt utstyr. Ved tilbakelevering av utstyr skal dette være i den stand det var da Kunden mottok det. Manglende innlevering av utstyr medfører fakturering i henhold til prisliste.

8.1 Oppsigelse fra Kunden

Kunden kan ikke si opp abonnementet innenfor bindingstiden dersom ikke annet er avtalt eller følger av nærværende betingelser. Opplysninger om bindingstidstidens start og utløp blir gitt i ordrebekreftelse ved etablering av tjenesten, eller på "Min side" som er tilgjengelig for Kunden på www.stayon.no. Dersom Kunden gjør endringer på leveranseomfanget av tjenester i kundeforholdet, eller av en eller annen grunn inngår avtale med Nordvest Fiber om ny binding, vil endringer i bindingstider fremkomme på "Min side".   Etter bindingstidens utløp kan Kunden si opp abonnementsavtalen med en måneds skriftlig varsel, regnet fra utløpet av den måned oppsigelsen ble mottatt i. Dersom Kunden ikke godtar prisendring som nevnt i punkt 4, har Kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning ved at leiet utstyr tilbakeføres til Nordvest Fiber. Ved brudd på bindingstid for en eller flere tjenester som er levert iht. avtalen kan Nordvest Fiber kreve tilbakeført rabatter og kombinasjonsrabatter gitt ved etablering av tjenesten (e).

8.2 Oppsigelse fra leverandør

Nordvest Fiber kan si opp avtalen med en måneds skriftlig varsel Nordvest Fiber Kunden. Som gyldig oppsigelsesgrunn skal alltid regnes at Nordvest Fiber er ikke lenger kan opprettholde Kundens tilknytning til sitt nett, herunder for eksempel som følge av at Nordvest Fiber avslutter levering av angjeldende Tjeneste. Likeledes kan Nordvest Fiber si opp avtalen dersom levert kvalitet ikke tilfredsstiller Kunden og feil eller mangel er uopprettelig, eller dersom feil eller mangel ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser, kan utbedres. Ved oppsigelse er Kunden ansvarlig for å tilbakelevere alt mottatt utstyr. Det gis ingen refusjon av etableringsbeløp eller abonnementsavgift ved oppsigelse eller stenging.

9. Feil eller mangler ved tjenesten

9.1 Undersøkelse og reklamasjon

Før feil meldes til Nordvest Fiber skal Kunden undersøke om feilen skyldes forhold på Kundens side. Dersom Kunden melder om en feil som ligger utenfor Nordvest Fibers ansvarsområde, og Kunden burde forstått dette, kan Nordvest Fiber kreve dekket de omkostninger som forbundet med feilsøking. Kunden mister sin rett til å gjøre manglene gjeldende dersom han ikke gir Nordvest Fiber melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget den.

9.2 Avhjelp

Nordvest Fiber skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med mangel ved produktet iverksette tiltak for å rette mangelen. Dersom Kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å rette mangelen utover det som måtte være avtalt med Nordvest Fiber, er Nordvest Fiber ikke ansvarlig for å dekke utgifter som påløper til slik retting. Nordvest Fibers ansvar for feilsøking og feilretting gjelder for linje til kunden og til og med det utstyr som er levert fra Nordvest Fiber.

9.2.1 Adgang til Kundens brukerutstyr

Kunden plikter å gi Nordvest Fiber adgang til lokalet der Kundens brukerutstyr er lokalisert for nødvendig feilsøking og feilretting.

9.3 Ansvar og erstatning

9.3.1 Ansvar

Nordvest Fiber er kun ansvarlig for skade på Abonnentens person, tredjeperson eller gods i den utstrekning dette følger av de alminnelige erstatningsregler som gjelder på området, og skaden kan tilbakeføres til Nordvest Fiber. Det presiseres spesielt at Nordvest Fiber ikke utøver kontroll over informasjon som sendes gjennom Nordvest Fibers nett. Nordvest Fiber kan ikke holdes ansvarlig for skade, mangler eller tap hos Kunden som skyldes slik informasjon. Abonnenten må selv beskytte sitt tele- og datautstyr mot uvedkommende. Nordvest Fiber er ikke ansvarlig for tap som direkte eller indirekte kan tilbakeføres til uvedkommendes bruk av Tjenesten hos Abonnenten.

9.3.2 Erstatning

9.3.2.1 Direkte tap

Nordvest Fiber er ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved Tjenestene. Dette gjelder likevel ikke hvis Nordvest Fiber godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Nordvest Fibers kontroll, og som Nordvest Fiber ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Med direkte tap forstås kun nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som en følge av mangelen. Nordvest Fiber er også ansvarlig for skade som ved uaktsomhet er forøvd av Nordvest Fiber på Kundens eiendom og eiendeler for øvrig, ved montering, installasjon og kabelføring som overskrider det som er nødvendig for monteringen.

9.3.2.3 Indirekte tap

Nordvest Fiber er ikke ansvarlig for indirekte tap som følger av mangler med mindre tapet er volt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Nordvest Fibers side. Som indirekte tap regnes: - tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd) - tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsett (avsavn) - tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt faller bort eller ikke blir riktig oppfylt - tap som følge av skade på annet utstyr levert av Nordvest Fiber og gjenstander som utstyret brukes til fremstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med utstyrets forutsatte bruk.

9.3.2.4 Nordvest Fibers samlede erstatningsansvar

Nordvest Fibers samlede erstatningsansvar er begrenset til abonnementsavgift for angjeldende periode, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Nordvest Fibers side. Ved grov uaktsomhet er erstatning begrenset oppad til NOK 10.000,-.

9.4. Heving

Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Nordvest Fibers side.

10. Kundens mislighold

10.1 Forsinket betaling

Ved forsinket betaling blir tjenesten helt eller delvis stengt, og forblir helt eller delvis stengt inntil utestående beløp er innbetalt og registrert hos Nordvest Fiber. Tjenesten kan også stenges helt eller delvis hvis det foreligger forsinket betaling for andre Tjenester fra Nordvest Fiber. Kunden får ikke fradrag i fastavgift for den tiden Tjenesten har vært helt eller delvis stengt som følge av forsinket betaling.

10.2 Ansvar og erstatning

Hvis utstyret tilhørende Nordvest Fiber går tapt eller skades mens utstyret befinner seg hos Kunden, er Kunden objektivt ansvarlig. Ved tap eller uopprettelig skade, svarer Kunden erstatning med en sum i henhold til prisliste.

10.3 Stenging

Nordvest Fiber kan stenge Kundens tilgang til tjenesten helt eller delvis dersom det foreligger mislighold som omtalt i nærværende punkt eller dersom Kunden utøver aktiviteter, herunder "spamming", distribusjon av uønsket innhold, innbrudd og forsøk på innbrudd, som kan forringe tjenestekvaliteten for andre brukere, eller for øvrig opptrer i strid med sine plikter nevnt ovenfor i punkt 5. Vurderes stengning i denne sammenheng vil Kunden bli informert av Nordvest Fiber. Dersom Tjenesten blir stengt som følge av Kundens forhold, påløper gebyr i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste. Dersom en stengt forbindelse gjenåpnes, vil det påløpe et åpningsgebyr i følge prisliste.

10.4. Heving

Nordvest Fiber kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen og kreve utstyr tilbakelevert ved vesentlig mislighold fra Kundens side. Vesentlig mislighold kan for eksempel foreligge dersom Kunden: • ikke betaler etter 2. gangs purrig eller etter at inkassovarsel er gitt. • bruker utstyr som ikke er typegodkjent. • bruk av Tjenesten i strid med offentlige rettslige regler eller. • på annen måte grovt misbruk av Tjenesten, herunder ved brudd på opphavsrettigheter. Spredning av barneporno, rasistiske ytringer og ærekrenkelser kan være brudd på offentlige rettslige regler, mens krenkelse av opphavsrettigheter vil kunne være både brudd på offentlige rettslige regler og brudd på opphavsmannrettigheter. Dersom Kunden etter slik heving ikke tilbakeleverer Nordvest Fibers utstyr, blir Kunden fakturert for utstyret i henhold til gjeldende prisliste.

11. Ekstraordinære bruksrestriksjoner

Nordvest Fiber har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i Tjenesten som anses nødvendige av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker. Nordvest Fiber skal bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid før de gjennomføres. Har Kunden meldt feil og Nordvest Fiber av tekniske årsaker må gjøre avbrudd i tjenesten forbeholder Nordvest Fiber seg retten til ikke å varsle spesifikt, ved korte avbrudd i Tjenesten. I nødssituasjoner, herunder force majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, samt alvorlig fare for sabotasje mot nett eller tjenester, har Nordvest Fiber rett til å gjennomføre avbrudd eller begrensninger i Tjenesten, samt å avskjære adgangen til denne for nye kunder. Nordvest Fiber er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av de nevnte tiltak.

12. Endringer i vilkårene

Nordvest Fiber forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av lover, vedtak og anbefalinger fra offentlige myndigheter. Ved vesentlige endringer i vilkårene har Kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalte avgifter. Endring av vilkårene varsles en måned forut for gjennomføringen.

13. Tvister

Tvister mellom Kunden og Nordvest Fiber skal søkes løst i minnelighet. Tvister om internettaksess kan, iht. bransjenorm for internettaksess, også bringes inn for Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon. Dersom tvisten ikke lar seg løse ved forhandlinger kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Sunnmøre tingsrett er verneting i første instans. Kontrakten er underlagt norsk rett.

14. Ikrafttredelse

Vilkårene gjelder fra 1.april 2015.

kart

Åpningstider

Vår kundeservice er
tilgjengelig 8 timer pr dag

Mandag-Fredag: 8 til 16
Helg: Stengt

Kontakt oss

Besøksadresse:
Postvegen 13
6018 Ålesund

Postadresse:
Nordvest Fiber AS
Postboks 8044 Spjelkavik
6022 Ålesund

Telefon 71 70 57 70