Vil du bestille fiber?

Nordvest Fiber vil levere fiber og TV- tjenester fra Altibox i store deler av Møre og Romsdal.  Besøk oss på nordvestfiber.no og sjekk om du også kan få fiber. 

Vil du bestille bredbånd (ADSL/VDSL)?

Nordvest Fiber tar ikke lenger imot bestillinger for bredbånd via kobberkabler.  Telefon-/kobbernettet avvikles helt, etter over 100 år i drift. Kobbernettet er utdatert og tilfredsstiller ikke lenger dagens behov. 


Akseptabel bruk (acceptable use policy)

Denne policy for akseptabel bruk angir atferd som ikke er akseptabel i Nordvest Fiber AS (tidligere StayOn AS) DSL-nettverk.

 

Nordvest Fiber AS forbeholder seg retten til når som helst å endre denne policy, med virkning fra tidspunktet for kunngjøring av endringene på denne URL. Endringer vil bli gjennomført når Nordvest Fiber AS finner det hensiktsmessig. Den enkelte bruker av Nordvest Fiber AS DSL-nett er ansvarlig for å følge opp endringer som finner sted.

ULOVLIG BRUK

Nordvest Fiber AS DSL-nettverk kan bare benyttes til lovlige formål. Overføring, distribusjon eller lagring av materiale i strid med gjeldende lov eller forskrift er forbudt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, uautorisert bruk av materiale beskyttet av opphavsrett, varemerkerett eller andre immatriellrettslige bestemmelser eller bestemmelser om beskyttelse av forretningshemmeligheter, og materiale som er obskønt, støtende, ærekrenkende, ulovlig truende, diskriminerende, rasistisk, eller i strid med bestemmelser om eksportkontroll.

NETTVERKET

Brukeren erkjenner at Nordvest Fiber AS ikke har mulighet til å utøve kontroll over innholdet i den informasjon som sendes gjennom Nordvest Fiber AS DSL-nettverk. Derfor er Nordvest Fiber AS ikke ansvarlig for innholdet av noe budskap uavhengig av om forsendelsen ble gjort av en Nordvest Fiber AS-kunde eller ikke. Nordvest Fiber AS DSL-nettverk kan brukes til å kople seg på andre nettverk over hele verden. Brukeren er forpliktet til å etterleve disse nettverkenes akseptabel bruk politikk. I tillegg forplikter brukeren seg til å etterleve internettprotokoller og -standarder. Brukeren har ikke adgang til å omgå brukerautentisering eller sikkerhetstiltak hos noen vert, i noe nettverk eller på noen brukerkonto ("cracking" eller "hacking"), eller gripe inn i eller forstyrre tjenesten for noen annen bruker, vert, eller nettverk ("denial of service attacks"). Uten hensyn til det ovennevnte betrakter Nordvest Fiber AS enhver anvendelse som overbelasterNordvest Fiber AS DSL-nettverk på hvilken som helst måte som å utgjøre uforsvarlig bruk av Nordvest Fiber AS DSL-nettverk, og er som sådan ikke tillatt. Bruk av IP multicast på andre måter enn stilt til veie og koordinert av Nordvest Fiber AS er likeledes forbudt.

SYSTEM- OG NETTVERKSSIKKERHET

Krenkelse av system- eller nettverkssikkerhet er forbudt, og vil kunne resultere i straffe- og sivilrettslig ansvar. Nordvest Fiber AS vil etterforske tilfeller av slike brudd, og involvere og samarbeide med politi og på talemyndighet hvis det er mistanke om straffbare forhold.

 

Følgende er eksempler på krenkelse av system- og nettverkssikkerhet:

 

checkUautorisert bruk eller tilgang til data, system eller nettverk, inkludert ethvert forsøk på å undersøke, scanne eller teste sårbarheten av et system eller nettverk eller å bryte sikkerhet eller autentiseringstiltak uten uttrykkelig tillatelse av eieren av systemet eller nettverket.

checkUautorisert overvåking av data eller trafikk på ethvert nettverk eller system uten uttrykkelig tillatelse eieren av systemet eller nettverket. Forstyrrelse av tjenester til brukere, vert eller nettverk inkludert, men ikke begrenset til, e-postbombing, flooding, bevisste forsøk på å overbelaste et system og broadcast attacks.

checkForfalskning av enhver TCP-IP packet header eller noen del av header informasjon i en e-post eller en newsgruppe publisering.

 

Hvis Nordvest Fiber AS mottar klager vedrørende brudd på det ovenstående, vil Nordvest Fiber AS samarbeide med og assistere politi og på talemyndighet og andre myndigheter i deres etterforsking for å bringe slik misbruk til opphør.

E-POST

Det er forbudt å sende uanmodede e-postmeldinger ("junk mail" eller "spam") av noe slag (kommersiell markedsføring, politisk reklame, annonseringer etc.). Brukere kan ikke videresende eller utbre kjedebrev eller trakasserende eller sjikanøs e-post. En bruker kan ikke anmode om e-post til noen annen adresse en sin egen, med unntak av der vedkommende har fullt samtykke til dette fra brukeren av den aktuelle adressen.

Det er ikke tillatt å benytte e-postadresser hvor andres navn, andres firmanavn, navn som peker mot avdelinger i andres firma, bannord og andre benevnelser av generelt støtende karakter, inngår i adressen.

USENET NEWS

Alle brukere av Nordvest Fiber AS DSL-nettverk bes gjøre seg kjent med informasjon og retningslinjer som redegjør for innholdet av og bruken av tjenesten. Brukere bør før de tar i bruk tjenesten, gjøre seg kjent med innholdet av de følgende nyhetsgrupper: news.newusers.questions; news.announce.newusers; and news.answers. Overdreven krysspublisering (dvs. publisering av samme artikkel på mer enn en nyhetsgruppe) er forbudt. Publisering av irrelevant eller tematisk utenforliggende materiale til nyhetsgrupper (også kjent som "News-spam") er også forbudt. Publisering av binære dokumenter til en ikke-binær nyhetsgruppe er forbudt.

kart

Åpningstider

Vår kundeservice er
tilgjengelig 8 timer pr dag

Mandag-Fredag: 8 til 16
Helg: Stengt

Kontakt oss

Besøksadresse:
Postvegen 13
6018 Ålesund

Postadresse:
Nordvest Fiber AS
Postboks 8044 Spjelkavik
6022 Ålesund

Telefon 71 70 57 70